музей | биография | творчество | за Гео Милев | преводи на творчеството


Виолета Цонева
Рада Блекман

Международен Интернет проект
за ученици от Югоизточна Европа (мрежа myEUROPE)
“Да открием Гео Милев”

Едно от големите предизвикателства пред образователните системи в момента е използването на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) като инструмент за учене и преподаване в различните учебни дисциплини. От ИКТ, включително и от Интернет, се очаква да подобрят качеството и ефективността на обучението чрез системното им използване преди всичко в процесите на четене, писане, критическо мислене и общуване. В много български училища има опит в използване на световната компютърна мрежа Интернет в обучението чрез включване на наши ученици и учители в международни проекти. Там те работят по теми, които са от изучаваното учебно съдържание в училище или пък го разширяват.
Каква е картината на достъпа до Интернет и използването на мрежата в българските училища в сравнение с няколко други европейски страни? През 2001 г. 100 % от учениците в Словения, 70 % от учениците в Латвия и от 3 до 7 % от учениците в България, Румъния и Унгария са имали достъп до Интернет. Според прогнозите през 2005 г. най-много потребители на Интернет ще има в Югоизточна Азия, следвана от Европа и на трето място от САЩ.
От 1996 г. насам в някои български училища има опит за работа в международни мрежи с общуване в Интернет. През 1996 г. България се включи в международната мрежа за образователни ресурси и телекомуникационно общуване iEARN (http://www.iearn.org) чрез 91. немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов”, Американския колеж в София и Пета езикова гимназия във Варна. От 1998 г. България участва и в широкомащабната мрежа “Развитие на критическото мислене чрез четене и писане” (http://www.rwct.org), където по част от проектите се работи online. Третата международна мрежа, от чието създаване през 2000 г. досега участието на български училища е успешно, е програмата myEurope (http://myeurope.eun.org), част от европейската училищна мрежа, myEurope включва около 2000 училища от цяла Европа.
В мрежата iEARN през 1997/1998 г. български ученици участваха в проекта “Да открием Еминеску” (http://www.estcomp.ro/eminescu; http://lcjdap.soroscj.ro/iEARN/discovering_Eminescu) – последния румънски поет от епохата на Европейския романтизъм. След като откриха поезията на един румънски класик от европейска величина, на българските ученици предстои да открият богатото творчество на българина Гео Милев.

Име на проекта: “Да открием Гео Милев”.
Кратко описание на проекта (с едно изречение): Участниците ще открият произведение на Гео Милев в своите страни и ще създадат съчинения, рисунки и други графични материали, посветени на творчеството на Гео Милев като поет, преводач, художник, публицист, издател, художествен критик и режисьор.
Учебни дисциплини: роден език, чужд език, литература, история, психология, рисуване, изкуство, информатика, информационни технологии.
Възраст на учениците: от 6 до 19 години.
Възраст на учителите: без ограничения.
Езици, на които учениците ще пишат съчиненията си: официалните езици в България, Гърция, Македония, Румъния, Словения, Сърбия и Черна гора, Турция и Хърватия и следните чужди езици, изучавани в училище: английски, немски и френски.
Езици за дискусия: английски, немски и френски.
Учебно съдържание и препоръчвани дейности: Учениците, под ръководството на учителите си, се запознават с живота и творчеството на Гео Милев.

I етап
1. Учениците издирват литературни източници, свързани с творби на Гео Милев и за него, в своите страни.
2. Всеки ученик или група от ученици избира една творба на Гео Милев, която му е харесала най-много, и пише или рисува за нея. Жанрът се определя от ученика, като той може да бъде един от следните: (а) писмо до директора на къщата музей “Гео Милев” в Стара Загора с информация за проучвателната работа на ученика, (б) съчинение, в което ученикът пише за въздействието на избраната от него творба върху съвременния човек, (в) акростих от 8 реда, в който първите букви отвесно образуват “Гео Милев” [Geo Milev], (г) рисунка, вдъхновена от някоя творба на Гео Милев, д) библиографска справка за творбите на Гео Милев и за него по информационни източници в Интернет.
3. Всяко училище създава сайт в Интернет с резултатите от участието си в проекта на официалния език на своята страна и на английски, немски или френски.

II етап
1. Групи от пет ученици и един учител от всички училища, участвали в проекта online, се срещат в Стара Загора на конференция и семинар, където споделят резултатите от работата си по проекта.
2. Международната фондация “Гео Милев” награждава някои от участниците за работата им по проекта “Да открием Гео Милев” (грамота, компактдиск с поемата “Септември” на шест езика, почетни снимки с директора на музея, председателя на Международната фондация “Гео Милев” и кмета на Стара Загора).

Очаквани резултати: (а) развитие на уменията за работа с информационни източници в библиотека [на хартиен носител и с помощта на компютъризиран каталог], (2) развитие на уменията за писане [писмо, съчинение, стихотворение, библиографска справка], (в) развитие на уменията за използване на Интернет като информационен източник [работа с търсачки] и като място за публикуване, (г) подобряване на езиковите умения, (д) използване на електронна поща с учебна цел, (е) формиране на навици за участие в дискусионни форуми в мрежата myEUROPE, (ж) формиране на умения за работа по общо задание в международен екип, (з) нови приятелства, (и) обогатяване на музейната сбирка на къщата музей “Гео Милев” с експонати във виртуалния свят, (й) разработване и поддържане от участниците на страници в Интернет на проекта “Да открием Гео Милев”, (к) създаване на компютъризирани интервентаризационни книги за основните и спомагателните фондове в къщата музей “Гео Милев”, (л) отваряне на вратите на традиционната класна стая за родителите.

Времетраене на проекта:
I етап: 26 септември 2003–30 юни 2004 г. – работа в страните участнички.
II етап: 1 юли 2004–31 октомври 2004 г. – работа в къщата музей “Гео Милев” и конференция на участниците.
По договореност между участниците в проекта II етап може да бъде удължен с една година.
Координатори: по един учител от всяка страна координира участието на ученици и учители от едно училище от тази страна. Българското участие е представено от няколко училища:
– 91. немска езикова гимназия “Професор Константин Гълъбов”, София;
– 133. средно общообразователно училище “А. С. Пушкин”, София;
– Математическа гимназия “Гео Милев”, Стара Загора;
– Математическа гимназия “Гео Милев”, Плевен;
– Гимназия с преподаване на английски език “Гео Милев”, Русе.

Всяко от българските училища има учител – координатор, а общата координация на българското участие и на международния проект се осъществява от Виолета Цонева, учител по английски език в 91 НЕГ, София (violeta@fmi.uni-sofia.bg), и Рада Блекман (radhablackman@yahoo.com), Фулбрайтов стипендиант в България. Проектът ще бъде включен в европейската училищна мрежа в програмата myEUROPE.
myEUROPE ще поддържа Интернет страница на международния проект “Да открием Гео Милев” на английски, немски и френски език.
Очаква се финансиране на групите от Македония, Сърбия и Румъния по SEEYLI, програма на бюрото по образование и култура на Държавния департамент на САЩ.